Tobias Harris has scored 20.6 points per game this season.

how many points does tobias harris average
Interpreted as:
How many points does Tobias Harris average this regular season?

See Trending NBA Searches