Dayton Triangles

Logo for the  Dayton Triangles

Reg season

.286

18-51-8